Działki leśne

Ogromną zaletą działki leśnej jest wspaniałe położenie w otoczeniu natury, a konkretniej lasu. Zgodnie z definicją prawną to grunt o powierzchni co najmniej 0,10 hektara, pokryty roślinnością. Tego typu tereny często określa się również, mianem nieruchomości leśnej. Jest to grunt związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne. Właścicielem może zostać każda osoba fizyczna lub prawna.

Gospodarka w lesie jest prowadzona, dzięki dokumentowi zwanemu planem urządzenia, który przygotowuje się dla określonego terenu. Akt ten zawiera m.in. opis i ocenę stanu, w jakim jest drzewostan na działce leśnej oraz główne jej cele. Warto dodać, że na takim obszarze mogą znajdować się drogi, które są wyłączone z obowiązywania przepisów ruchu drogowego.

Niekiedy nieruchomość leśna pozwala na wybudowanie domu. Wszystko zależy od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ważne, by przyjrzeć mu się zawczasu. Jeśli plan dopuszcza zabudowę należy wystąpić do RDLP o wyłączenie gruntu z produkcji leśnej, wiąże się to z opłatą za przedwczesny wyrąb drzewostanu. W trakcie sporządzania planu miejscowego aby teren leśny przeznaczyć na inne cele trzeba wystąpić z wnioskiem do zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, jednak bywa ona często trudna do uzyskania.

Wyświetlanie jednego wyniku